KOMPONENTE

  1. PRODUŽIVA DRŠKA
  2. GLAVA ZA ČIŠĆENJE
  3. KRPA ZA ČIŠĆENJE OD MIKROVLAKANA
UPUTE ZA KORIŠTENJE

  1. 1. Sastavite sve dijelove produžive drške i postavite isporučenu krpu za čišćenje.
  2. 2. Snažno pomičite donji dio produžive drške gore-dolje dok krpa za čišćenje ne bude spremna za uporabu.
  3. 3. Započnite čišćenje, ponovite postupak pod točkom 2 nekoliko puta kako biste uklonili svu prljavštinu s krpe.
  4. 4. Kada ste gotovi, očistite krpu, iscijedite je i osušite.
SIGURNOSNA UPOZORENJA

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA

ISPRAVNO ODLAGANJE OTPADA

Simbol prekrižene kante za smeće na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se takav proizvod ne bi trebao smatrati kućnim otpadom prema EU. Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda spriječit ćete moguće negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi koje bi inače izazvalo nepravilno rukovanje ovim proizvodom. Recikliranje materijala pomaže u zaštiti prirode i prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se nadležnim službama, centru za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod. Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve važećih EU direktiva.